Repelenty lub atraktany - żywność i pasze

Rozporządzenie nr 528/2012 w artykule 2 ust. 5, w sprawie udostępnienia na rynku oraz stosowania produktów o charakterze biobójczym, mówi, że żywność, jak i pasze, mające zastosowanie jako repelenty bądź atraktany – PT 19, nie wchodzą w zakres rozporządzenia.

Jednak interpretacja tego zapisu, stanowi źródło wielu pytań. W dużej mierze d

Więcej

Polskie powietrze - poprawa jakości i wynalazki

Z inicjatywy ministra Pawła Sałka, w Ministerstwie Środowiska, 16 marca, odbyło się spotkanie dotyczące wymagań jakościowych w przodku paliw stałych – przede wszystkim węgla, jak również i wymagań technicznych dl urządzeń o charakterze grzewczym, stosowanych głównie w sektorze bytowo-komunalnym. Obejmuje to w dużej mierze domy jednorodzinne oraz lokalne kotł

Więcej

Wiedza, trendy i rozwój - R&D Summit 2016

W Warszawie dnia 14 kwietnia 2016 roku, odbędzie się R&D Summit 2016. To wyjątkowe wydarzenie zostanie poświęcone najważniejszym i najbardziej istotnym trendom w zakresie badań oraz rozwoju.

W 2016 roku, zostaną przedstawione widomości i informacje związane z technologiami, które warte są implementowania. Można będzie uzyskać wiedzę obejmującą jak dokonywa

Więcej

Komitet ds. Analizy Społeczno-Ekonomicznych - SEAC i Komitet ds. Oceny Ryzyka – kolejne decyzje

Podczas posiedzenia trwającego od 8 – 11 marca 2016 roku, SEAC podjęło się rozważenia między innym następujących kwestii:

- Wprowadzenia ograniczenia w przypadku stosowania metanolu – CAS 67-56-1, w płynach do spryskiwaczy jak i skażonym etanolem. Komitet, rozpatrując 4 uwagi przesłane podczas konsultacji o charakterze publicznym, zdecydował się na kilka popr

Więcej

Współpraca przy rejestracji - ECHA zachęca

Rozporządzenie REACH, przewiduje w swoich założeniach, że pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, którzy rejestrują tę samą substancję będzie nawiązywana współpraca. O tym fakcie nadal przypomina ECHA. W ten sposób można bowiem w pewien sposób obniżyć koszty obejmujące przygotowanie ni

Więcej

Dossier rejestracyjne - sprawdzanie poprawności

ECHA w roku 2015, skupiła się między innymi na tematyce sprawdzania poprawności dossier rejestracyjnych dla substancji, które mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla zdrowia jak i dla życia człowieka czy też środowiska naturalnego. Agencja wskazuje, że w wielu przypadkach, dostrzegalne są braki w dossier rejestracyjnym. Brakuje najczęściej jednego bądź też kilku,

Więcej

Przewóz substancji niebezpicznych

Przewożenie niebezpiecznych substancji wymaga od kierującego odpowiedniego przygotowania i wyszkolenia. Zarówno zarządzanie chemikaliami jak samo przewożenie substancji niebezpiecznych jest bardzo skomplikowanym zajęciem. Przedsiębiorstwa zajmujące się takimi substancjami muszą

Więcej

Skóra dzieci pod nadzorem

Dziecko, od momentu narodzin, aż do ukończenia pierwszego roku życia, określane jest jako niemowlę. Ten okres jak i późniejszy poniemowlęcy, jest niekiedy różnie definiowany w różnej literaturze. Dalsze etapy rozwoju jak wczesne dzieciństwo najczęściej trwa do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Zdarzają się jednak opinie i materiały przedłużaj

Więcej

Innowacyjne badania i rozwiązania - atrakcyjne dla klienta?

Nowe kierunki badań, szczególnie w przypadku pielęgnacji przeciwstarzeniowej obierają kierunek ekstraktów roślinnych oraz nowych surowców. Dotyczy to szczególne tych, które mają posiadać zastosowanie lecznicze. Duże ożywienie w tym przypadku, dotyczy szczególnie produktów, które charakteryzują się naturalnym pochodzeniem. Warto t

Więcej

Testy systemu notyfikacji - wyroby tytoniowe i wyroby powiązane

Projekt ustawy mającej na celu ochronę zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych zakłada kolejne wymagania i obowiązki nakładane na producentów oraz importerów. Szczegółowe informacje mają być przekazywane według planów najpóźniej na sześć miesięcy przed planowanym wprowadzeniem do obrotu.

Testowanie w

Więcej

Program przeglądu substancji czynnych - wycofania

Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku pewnych kombinacji substancji czynnych/grupa produktowa, uczestnicy programu przeglądu, zdecydowali się na wycofanie swoich wniosków, ECHA – Europejska Agencja Chemikaliów, dokonała publikacji otwartego zaproszenia do przejęcia roli uczestnika oraz dokonanie zgłoszenia w celu wsparcia tych substancji.

Wsparcie wycofano

Więcej

Dyrektywa tytoniowa - projekt ustawy wdrażającej

Ministerstwo Zdrowia, 16 marca 2016 roku przekazało „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Zostały w nim uwzględnione zalecenia, pochodzące z Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016r., jak również został on uzgodniony w trybie roboczym z Ministerstwem Rozwoju. Wspomniany projekt, został

Więcej

DEGEE - ograniczenia w stosowaniu

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w dniu 5 marca 2016 roku, zostało opublikowane rozporządzenie – UE, 2016/314, co zmieniło załącznik III do rozporządzenia 1223/2009/WE, w sprawie stosowania eteru monoetylowego glikolu dietylowego – DEGEE.

Zgodnie z tymi przepisami, do dnia 25 marca 2017 roku, do obrotu, wprowadza się oraz udostępnia na rynku produkty, kt&o

Więcej

Chroń pracownika w miejscu pracy

Nasze dłonie pozwalają na wykonywane wielu czynności manualnych. Jednocześnie z tego powodu narażamy je na różnego rodzaju urazy oraz kontakt z rozmaitymi preparatami. Wiele osób sądzi, że ma to miejsce głównie w zakładach, przedsiębiorstwach oraz firmach budowlanych. Jest tu dużo prawdy, jednak podobne sytuacje spotykamy również w innych miejscach. Przy

Więcej